Et engasjerende læringsspill for vgs-elever om den norske arbeidslivsmodellen
Et engasjerende læringsspill for vgs-elever om den norske arbeidslivsmodellen

Spillet Vinn-Vinn er utviklet av LO og NHO, og skal bidra til økt innsikt og kompetanse om arbeidslivet og den norske modellen.

Gjennom spillets tre akter lærer elevene om utfordringene og konfliktene som oppstår i arbeidslivet, samspillet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere, fagforbund og organisasjoner, og om trepartssamarbeidet. Underveis må elevene samarbeide for å løse oppgaver som å skaffe seg jobb, ansette, si opp ansatte, forhandle om lønn, organisere seg og løse opp en fastlåst konflikt.

Dette er et gratis skoletilbud for videregående elever. Spillet gjennomføres med veiledere fra LO og NHO, og holdes i klasserommet i en dobbelttime. Veilederne har med telefoner som deles ut til hver elev og annet nødvendig utstyr – det eneste som trengs fra skolen er en projektor eller storskjerm og mulighet til å koble til lyd.

Booking

Tilgjengelige tider

Mai 2023

Mai 2023

Uke 20

Uke 20

Utenfor Oslo?

FormiddagEttermiddag
Trenger dere flere gjennomføringer på en dag?

Ta kontakt for spesialbestilling.

Ingen dag og tid valgt

Læringsutbytte

Traingle 3d illustration
Traingle 3d illustration

Gjennom Vinn-Vinn får klassen lære om norsk arbeidsliv på en unik, tilgjengelig og morsom måte. Spillet bidrar til å dekke både det overordnede temaet «Demokrati og medborgerskap», samt kompetansemål for Samfunnskunnskap vg1/vg2 som sier at eleven skal:

«utforske og beskrive hvordan organiseringen av samfunnet og arbeidslivet i Norge har endret seg, og drøfte hvordan den nordiske samfunnsmodellen møter utfordringer enkeltpersoner og samfunnet står overfor»

«vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn»

«utforske en utfordring eller en konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte hvordan utfordringen eller konflikten påvirker forskjellige grupper»

Etter å ha fullført spillet skal elevene ha lært å:

Beskrive elementene i den norske modellen og hva som gjør den unik sammenliknet med andre demokratiske land.

Reflektere over trepartssamarbeidets betydning for bedriftene, ansatte og Norge som velferdsstat.

Gjøre greie for aktuelle problemstillinger som arbeidsgivere og arbeidstagere kan løse gjennom trepartssamarbeidet.

Diskutere hva som kan bli konsekvensene dersom den norske modellen svekkes.

Definere sentrale begreper som arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon og staten.

Reflektere over at trepartssamarbeidet også handler om grunnleggende demokratiske rettigheter som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Mockup of the game on a phone

Slik er gangen i spillet

Prolog

Elevene får tildelt en rolle som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver. De får opplyst hvilket yrke de har eller hva slags arbeidsplass de driver, og oppretter en profil for sin bedrift eller karakter. For spillets dramaturgi blir flertallet arbeidstakere, og det er ikke jobb til alle.

Akt 1 - Arbeidsgiver vs. Arbeidstaker

Elevene etablerer arbeidsplasser og skal finne jobber og forhandle lønn. Arbeidstakerne må kjempe om arbeidsplassene, mens arbeidsgiverne kan velge og vrake i arbeidskraft. Etter hvert tilspisses forhandlingene, noe som fører til personlige konsekvenser for spillerne. Karakteren deres får også en familie de må forholde seg til, og som påvirkes av valgene de tar. Målet med denne akten er å la spillerne kjenne på følelsen av maktesløshet og usikkerhet i et uregulert arbeidsliv – en usikkerhet som også går utover arbeidsgiverne. Integrert i spillet vises også filmer som drar historiske og internasjonale paralleller til det elevene går gjennom.

Akt 2 - Arbeidstakerorganisasjon vs. Arbeidsgiverorganisasjon

Arbeidstakerne danner fagforbund og går inn i forhandlinger med en skjev maktfordeling. Etter hvert organiserer de seg i et landsforbund (LO). Arbeidsgiverne organiserer seg også, og danner en hovedorganisasjon (NHO). Etter hvert som virkemidlene introduseres, eskalerer konflikten. Målet med denne akten er at elevene skal kjenne på at de får mer makt ved å organisere seg – men at det også er en viktig balanse, hvor polarisering og konsentrert makt kan ha negativ effekt på samfunnet. En krisesituasjon oppstår, og elevene får kjennskap til internasjonale paralleller via film.

Akt 3 - Trepartssamarbeidet

Noen av elevene får utdelt rollen som riksmeklere, og får innsikt i de ulike partenes perspektiver og posisjoner. Elevene får kort tid til å forhandle, og må derfor være så løsningsorienterte som mulig. Videre i spillet er Riksmeklerens oppgave å justere kravene slik at de blir akseptable for alle parter. Her premierer spillet klassens evne til samarbeid og kompromissvilje – men hvis tiden renner ut overstyres forhandlingene, noe som gir dårligere uttelling for alle parter. Målet med denne akten er å vise hvordan staten går inn som nøytral tredjepart for å bidra til et kompromiss til det beste for begge partene og samfunnet som helhet.

Epilog

Etter de tre aktene har elevene erfart at åpen kommunikasjon og samarbeid gir flest poeng, og de vil ha en god innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer i Norge. Etterpå vises en film som viser hva som gjør den norske modellen så spesiell, og elevene vil sitte igjen med en forståelse av konsekvensene dersom den svekkes.

Venndiagram

Basert på en spillmekanikk som fordrer samarbeid og overlappende interesser for å få mest verdi for den enkelte. Derav navnet Vinn-Vinn.

Some illustration

Læring på elevenes
premisser

3d squares illustration

Dagens videregående-elever er vant til å bruke teknologi, internett og sosiale medier i de fleste aspekter av livet – både sosialt og på skolen. Derfor bruker Vinn-Vinn teknologi og ulike digitale hjelpemidler i kombinasjon med rollespill og emosjonell historiefortelling for å fremme læring for denne målgruppen.

En undersøkelse utført av Kantar på vegne av NHO og LO, viser at temaene som dekkes i Vinn-Vinn er både ønskelig og nødvendig for elevene å lære mer om. Svarene i undersøkelsen viser at elever er opptatt av at de skal bli behandlet rettferdig, spesielt som ung ansatt, og at de skal få en rettferdig lønn den dagen de trer inn i arbeidslivet.

Elevene ble dessuten spurt om de opplever at de lærer nok om arbeidslivet i skolen. Nesten 3 av 4 svarer nei på dette. Dette gjelder spesielt blant kvinner og elever som tar studieforberedende utdanning. Elevene trakk frem at de følte seg spesielt utrygge på praktiske deler av arbeidslivet, som å vite hvordan man skriver en jobbsøknad og CV, hvor mye en bør tjene som ung ansatt, og hvilke krav man har.

Undersøkelsene viste også at det var forvirring rundt begreper knyttet til arbeidsliv. Nesten 3 av 10 elever trodde at en arbeidstaker er en person som leter etter jobb, og mer enn 1 av 10 trodde at en arbeidsgiver er en person eller bedrift som hjelper folk med å finne jobb. Nesten 6 av 10 elever oppgir at de kan tenke seg å bli leder en gang i fremtiden, og omkring 4 av 10 sier at de kan tenke seg å starte egen bedrift.

Hva syntes elevene?

In game model of a meeting

Bakgrunn for initiativet

Kvantitative undersøkelser utført av Kantar på vegne av LO og NHO viser at unge har lite kjennskap til arbeidslivet generelt og den norske modellen – til tross for at dette er viktig kompetanse å ha med seg den dagen de trer inn i arbeidslivet som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hele 3 av 4 mener at de ikke lærer nok om arbeidslivet i skolen.

Det norske arbeidslivet er i tillegg inne i en uoversiktlig krisesituasjon som følge av Korona-viruset. I tiden fremover vil den norske modellen og et velfungerende trepartssamarbeid være avgjørende for hvordan vi som samfunn møter krisen, samt hvordan vi henter oss inn igjen.

NHO og LO har et betydelig samfunnsansvar i å kommunisere verdien som ligger i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Ikke minst er det viktig å synliggjøre hvordan dette gjør det norske nærings- og arbeidsliv unikt posisjonert i verdenssammenheng. NHO og LO har derfor inngått et samarbeid om målrettet kommunikasjon mot yngre målgrupper for å kunne styrke kjennskapen til trepartssamarbeidet og sikre samarbeidets fremtidige relevans. Gjennom Vinn-Vinn har ulike samarbeidspartnere en unik mulighet til å etablere en langsiktig relasjon med fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere, samt skape positive forventninger rundt hva et fremtidig arbeidsliv kan innebære for den enkelte.

Prosjektets hensikt og overordnet mål

Vi vet at emosjonelle opplevelser huskes bedre enn teori – vårt interaktive rollespill utnytter derfor viktige pedagogisk grep som gir høy faglig verdi for elevene. Vekslingen mellom veilederfasilitert og elevstyrt dialog, samt muligheten for kollektiv utforsking og meningsdannelse gjennom et fysisk multiplayer rollespill i klasserommet, er nyskapende i norsk skolesammenheng.

Etter å ha gjennomført mange spill ser vi at spillmekanikken skaper engasjement og motivasjon for å lære både abstrakte og komplekse arbeidsrelaterte fagbegreper og nødvendig forståelse for demokratisk samhandling. Spillets læringsmål handler alle om å øke kjennskapen til- og oppslutningen om den norske modellen for å vise at trepartssamarbeidet er bærebjelken i det norske arbeidslivet og garantisten for et velorganisert arbeidsliv.

In game model of two people handshaking each other